Lista completă de servicii

Consultanță în domeniul
Situații de Urgență

Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență: securitate la
incendiu și protecție civilă;
Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici sunt obligaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006, privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 28 alin. (1) lit.f) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, să organizeze şi să execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza reglementărilor specifice.

1. Pachet de documente în domeniul Situații de Urgență
 • Organizarea activității în domeniul situaţilor de urgenţă pe fiecare loc de muncă
 • Acte de autoritate (decizii)
 • Norme interne
 • Tematici de instruire
 • Planuri conspecte
 • Evidențe în domeniul PSI
 • Registre PSI
 • Analiza activității în domeniul PSI
 • Acte de control intern
 • Grafice
2. Plan de intervenţie PSI

Planul se întocmește la solicitarea în scris a beneficiarului.

Consultanță în domeniul SSM  (Protecția Muncii)
1. Pachet de documente în domeniul SSM
 • Plan de prevenire şi protecţie în urma evaluării riscurilor
 • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă
 • Tematici de instruire în domeniul s.s.m pentru toate fazele instruirii
 • Acte de autoritate (decizii SSM)
 • Registre de evidenţă
 • Fişe de identificare a factorilor de risc profesional
 • Evaluarea riscurilor pentru selecţionarea EIP
 • Elaborarea Normativului pentru acordarea EIP şi materialelor igienico-sanitare
 • Elaborarea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru fiecare lucrător
2. Evaluarea riscurilor de accidentare
Evaluarea riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională se întocmește pentru fiecare loc muncă/post lucru.
3. Cercetarea evenimentelor
Participarea la cercetarea evenimentelor (accidente de muncă) are loc la solicitarea conducerii dacă/și/sau când este cazul.
Activități periodice de mentenanță
1. Fișe și avize

Asistență tehnică pentru completarea fișelor de instruire şi pentru obținerea avizelor și autorizațiilor în domeniile de referință

2. Instructaj

Instructaj general și asistență tehnică pentru efectuarea instructajului periodic in domeniul Situații de Urgență și SSM

3. Actualizarea documentelor

Asistență tehnică pentru actualizarea documentelor